Referat generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Luleåvej – TromsøvejReferat fra grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 2019

1 Valg af dirigent
Ole Jensen blev foreslået og valgt.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2 Bestyrelsens beretning
Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej:
Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i Sdr. Ringvej.
Emner fra sidste generalforsamling:


Stier og Veje.
Kommunen er i gang med at harmonisere stier som omtalt sidste år og nu kommer næste bølge.
Der er meget stor forskel på hvordan de gamle kommuner håndterede dette.
Vi kan være godt tilfreds med, at vi kommer fra den gamle Ringkøbing kommune, da de altid har været lidt fedtede, så grundejerne selv skulle holde store dele selv.


Hjertestarter.
Hjertestarteren er nu anskaffet og placeret på væggen ud mod stien mod øst ved Henrik Thinggaard, Luleåvej 15. Med hjertestarteren følger et 3 timers kursus for 12 personer . Kurset vil blive afholdt lørdag den 11. maj fra klokken 9.00 – 12.00.
Der er stadig enkelte ledige pladser – du kan tilmelde dig ved Knud Hjøllund tlf. 25 29 55 66 / mail khhh@mail.dk. Især er der fra Luleåvej kun ganske få tilmeldt.


Hjemmeside: kører på www.luleaavej-tromsoevej.dk.
Containere:
Der bestilles containere til placering – Tromsøvej 14-26 den 13-14/4 – Luleåvej 13-23 den 12-13/10.
Aktivitetsdag: Er fastlagt til den 27. april 2019 kl. 13.00

3 Aflæggelse af regnskab v. kassereren
Regnskabet blev fremlagt og godkendt

4 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget
Budget for 2019 blev fremlagt med et underskud på 350 kr. Budgettet blev godkendt under forudsætning af, at kontingentet holdes uændret jf. punkt


6. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet uændret på 900 kr. Tilbagebetaling af 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen blev foreslået og vedtaget.

VALG

7 Valg af formand
John G. Christensen blev genvalgt

8 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Ove Pedersen og Leif Aaberg blev genvalgt.

9 Valg af to bestyrelsessuppleanter
Sofie Søndergård og Claus Sørensen blev genvalgt.

10 Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
Thomas Faaborg og Hanne Pedersen blev genvalgt som revisorer.
Genvalg af Eigil Trankjær og Nina Kristensen som suppleanter

11 Valg af legepladsudvalg
Genvalg af Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg.

12 Eventuelt:
Der forelå intet til eventuel.


Knud Hjøllund John G. Christensen
referent formand