Referat fra generalforsamlingen 2017

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 1. marts 2017

 

           
                   
1 Valg af dirigent              
  Hanne Pedersen blev foreslået og valgt.          
  Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.      
                   
2 Bestyrelsens beretning            
   

Fibernet:

Der er kommet mail om, at de nok begynder at grave inden april og de vil forsøge, at gå ned langs stamvejene i rabatten, hvor det er muligt. På sidevejene, vil de forsøge at holde sig uden for asfalten, men hvor det ikke er muligt, kan de skære en smal rende. Ellers skyder de kablerne ind. På vendepladserne bliver det måske nødvendigt, at tage fliser op og lægge dem igen. Alle kabler kommer til at ligge i ca. 50 cm. dybde.

 

Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej:

Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i Sdr. Ringvej.

 

Emner fra sidste generalforsamling:

 

Hjertestarter.

Bestyrelsen har arbejdet videre med sagen og har dels fundet placeringsmulighed dels søgt støtte hos Trygfonden med negativ resultat og endelig indhentet pris for hjertestarter og kursus for 12 personer på 14.900 kr. + moms.

Det blev besluttet, at anskaffe hjertestarteren under forudsætning af, at der kan findes 12 personer, som vil deltage i et kursus om, hvorledes hjertestarteren skal anvendes. Hvis du vil deltage i et kursus, kan du tilmelde dig ved Knud Hjøllund tlf. 25 29 55 66 / mail khhh@mail.dk. Kurset vil nok blive afhold i maj.

 

Lys på sti:

Efter at have forespurgt forsyningen, som talt med kommunen mht. opsætning af lampe, kan de ikke se behovet for en lampe på stedet – set i forhold til at kommunen skulle betale lampen. Det kan nok også blive vanskelig at får kommunen til at betale driften med den foreslåede placering.

Der kan være en mulighed for at få kommunen til at betale drift og vedligeholdelse, hvis vi anbringer lampen på vestlige side af asfaltstien lige ud for vores stis tilslutning.

Det blev besluttet at arbejde videre hermed.

 

 

Forslag om asfalt eller fliser på sti:

Der er indkommet forslag om at lægge asfalt eller fliser på det stykke sti, jfr. foran, hvor vendepladsen kobles på kommunens asfaltsti – jfr. i øvrigt nedenfor under punkt 4.

 

Hjemmeside: kører på www.luleaavej-tromsoevej.dk.

 

 

Containere:

Der bestilles containere til placering – Tromsøvej 14-26 den 22-23/4 – Luleåvej 13-23 den 14-15/10.

 

 

 

Aktivitetsdag: Er fastlagt til den 6. maj 2017 kl. 13.00

 

 

       
3 Aflæggelse af regnskab v. kassereren          
  Leif Aaberg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt      
                   
4 Indkomne forslag              
  Der er indkommet forslag om at lægge asfalt/ fliser på det stykke sti, jfr. foran, hvor vendepladsen kobles på kommunens asfaltsti. Endvidere forslag om opretning af skæv lygtepæl på Luleåvej.

Efter drøftelser herom, blev det besluttet, at undersøge priser på alternativer omkring belægning mv.

 

 
5 Fremlæggelse af budget            
  Kassereren fremlagde budget med et underskud på 24.000 kr. Budgettet blev godkendt under forudsætning af, at kontingentet holdes uændret jf. punkt 6. Årsag til underskuddet er, at der i budgettet er afsat beløb til såvel hjertestarter som gadelampe ved asfaltsti.

 

 
   
6 Fastsættelse af kontingent            
  Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet uændret på 900 kr. Tilbagebetaling
 

7

af 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen blev foreslået og vedtaget.

 

 

Valg af formand

         
  John G. Christensen blev genvalgt

 

         
8 Valg af to bestyrelsesmedlemmer                
  Ove Pedersen og Leif Aaberg blev genvalgt.                
             
9 Valg af to bestyrelsessuppleanter                
  Sofie Søndergård og Claus Sørensen blev genvalgt.          
   
10 Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter                
  Thomas Faaborg og Hanne Pedersen blev genvalgt som revisorer.            
  Genvalg af Eigil Trankjær og Nina Kristensen som suppleanter  
                   
11 Valg af legepladsudvalg                
  Genvalg af Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg.  
   
   12 Eventuelt:  
  Der forelå intet til eventuel.                
   

 

 

 

 

Knud Hjøllund                                                                                       John G. Christensen

referent                                                                                                       formand