Referat generalforsamling 2020

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 29. september 2020

 

1.      Valg af dirigent

Claus Sørensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.

 

2.      Bestyrelsens beretning

Formanden fortæller, at den igangværende Coronapandemi har givet udfordringer; bl.a. var genbrugspladsen lukket en overgang, men der blev fremskaffet en container. Ligeledes kunne generalforsamlingen i marts ikke afvikles som foreskrevet i vedtægterne.

Den tidligere nævnte overtagelse af stier og veje i vores område er udsat til efter 2021. Flere af de mindre byer er ikke begejstrede, da det vil give dem ekstra udgifter. Det ligger fast, at stier og veje skal være istandsat inden overtagelsen.

En evt. rundkørsel ved Skådsmosevej/Ringvejen er stadig ikke budgetteret/prioriteret.

Formandens beretning godkendes af de fremmødte.

3.      Aflæggelse af regnskab ved kassereren

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

 

4.      Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

5.      Fremlæggelse af budget

Da flertallet af husstandene anvender egen/nabos trailer til haveaffald, drøftes behovet for container to gange årligt. De fremmødte er enige om, at vi fremover kun behøver container om foråret.

Budget for 2020 blev fremlagt med et overskud på 560 kr. plus besparelsen ved kun at have container én gang årligt og under forudsætning af, at kontingentet forbliver uændret.

 

6.      Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet uændret på 900 kr. med tilbagebetaling på 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen.

 

7.      Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Knud Hjøllund og Kirsten Trankjær blev genvalgt.

 

8.      Valg af to bestyrelsessuppleanter

Sofia Søndergaard og Claus Sørensen blev genvalgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af legepladsudvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

Genvalg af Ninna Hedegaard og Leif Aaberg samt nyvalg af Stinna Jespersen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

Kassereren forklarer, hvorfor der ikke blev opkrævet kontingent inden udgangen af

april. Dette vil ske primo oktober 2020.

Drøftelse af vedligehold af legepladsen med forslag om udskiftning af to gyngeheste med

evt. ændret placering, samt fjernelse af balancebom, som er rådne.

 

 

Kirsten Trankjær                                                John G Christensen

Referent                                                              Formand