Referat fra generalforsamlingen 2016

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 31. marts 2016

1       Valg af dirigent

           Lene Markussen blev foreslået og valgt.

Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning

           Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej:

Der er ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmundingen

i Sdr. Ringvej.

 

           Hjertestarter:

           Kort efter sidste generalforsamling fik jeg en henvendelse om opsætning af en hjertestarter i

grundejerforeningen. Vi har i bestyrelsen drøftet henvendelsen og blev enige om, at vi ville

informere her på generalforsamlingen om dette. Hvis ikke der er voldsom modstand om

dette vil vi gå videre med at prøve at finde en central placering for en hjertestarter i vores

grundejerforening.  Det rejser følgende problemstilling – pris ca. 10.000, tilgængelighed uden skader og nogen,

der kan og vil bruge den i givet fald.

Lys på sti:

Vi har fået en henvendelse om, at der mangler lys på sti fra Luleåvej til den nye asfalterede sti.

Fibernet:

Kommunen ruller ud over det hele, men det bliver ikke foræret til folk.

Ove har undersøgt ved RAH og svaret er at tiden ikke kendes, prisen er ikke fastlagt, men vi

skal forvente, at der skal være ca. 30 % tilslutning.

Hjemmesiden:

Den kører. Prøv evt. at se hvordan området så ud nytårsdag. (www.luleaavej-tromsoevej.dk)

Petanque-banen igen:

Og så en opfordring. Petanque-banen bliver ikke slidt op. Der er fortsat MOS-fare, hvis ikke

den bliver benyttet flittigt.

 

Eventuelt:

Problem omkring fodring af råger og måger blev rejst på sidste generalforsamling og er der

fortsat.

Dels ødelægges det normale liv af småfugle i området dels kan fodringen måske medføre

rotteplage. Det henstilles, at man ikke trækker de store fugle til.

 

Aktivitetsdag: Er fastlagt til den 30. april 2016 kl. 13.00.

 

  1. Aflæggelse af regnskab ved kassereren                       

Leif Aaberg gennemgik regnskabet, med en bemærkning om, af 46.000 kr. af formuen en hensat til vedligeholdelse af vej.

Regnskabet blev godkendt med bemærkningen.

 

  1.        Indkomne forslag

           Af formandens beretning, fremgik det at der var indkommet 2 forslag.

Der var enighed om, at betjening af en hjertestarter ikke ville give de store problemer. Vejledningen i hjertestarteren er god og flere i område har allerede fået undervisning.

Det blev nævnt, at mange benytter stien, men det er mørkt og der har været optræk til uheld

da det er svært at se hinanden, der hvor stien udmunder.

Der var enighed om, at bestyrelsen arbejder videre med begge forslag.

Der blev opfordret til at komme med forslag til central og beskyttet placering.

 

  1. Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde budget med et underskud på 1.200 kr. Budgettet blev godkendt med forbehold om, at anslået udgift til hjertestarter og ny lampe indarbejdes, hvis projekterne realiseres. Korrigeret underskud

beregnet til 19.200 kr.

 

  1. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet uændret til 900 kr. med tilbagebetaling af 300 kr.

Ved fremmøde på aktivitetsdagen.

 

  1.        Valg af to bestyrelsesmedlemmer

           Knud Hjøllund og Kirsten Trankjær blev genvalgt.

 

 

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Sofie Søndergård og Claus Sørensen blev genvalgt.

 

 

  1. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter

           Thomas Faaborg og Hanne Pedersen blev genvalgt som revisorer.

Genvalg til Eigil Trankjær og Nina Kristensen som suppleanter.

 

  1. Valg af legepladsudvalg

           Genvalg af Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg.

 

  1. Eventuelt

           Vedligeholdelsestilstanden af stamvejene blev drøftet. Huller i vejen indrapporteres til kommunen via deres hjemmeside.

Problemstilling omkring de store fugle og rotter blev debatteret. Der er mulighed for at få vejledning om rottebekæmpelse ved henvendelse til kommunens skadedyrsbekæmpelse

 

Containere: 

           Der bestilles containere til placering

Tromsøvej 2-12 den 16-17/4 – Luleåvej 14-20 den 22-24/4 og Luleåvej 1-11 den 15-16/10.

 

Leif Aaberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 John G. Christensen

referent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 formand