Dagsorden til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling

tirsdag den 29. juni 2021 kl. 1930 i Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 2

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab v. kassereren.
 4. Indkomne forslag.   (herunder drøftelse af biodiversitet )
 5. Fremlæggelse af budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand (John G. Christensen)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Ove Pedersen og Leif Aaberg)
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Sofia Søndergaard og Claus Sørensen)
 10. Valg af 2 revisorer (Thomas Faaborg og Hanne Pedersen) samt suppleanter for disse. (Eigil Trankjær og Nina Kristensen)
 11. Valg af legepladsudvalg Stinna Jespersen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg)
 12. Eventuelt

 

Opmærksomheden henledes på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.