Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 29. juni 2021

 1. Valg af dirigent

Claus Sørensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.

 

Bestyrelsens beretning

På grund af Coronapandemien var tidspunktet for generalforsamlingen fastsat til ultimo juni i stedet ultimo marts som foreskrevet i vedtægterne

 

Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej:

Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i Sdr. Ringvej.

Hjemmeside: kører på www.luleaavej-tromsoevej.dk.

Containere:

Jfr. under punkt 5

 

 1. Aflæggelse af regnskab v. kassereren

Leif Aaberg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt

 

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag, men bestyrelsen fremsatte forslag jfr. nedenfor under punkt 12

 

 1. Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde budget med et underskud på 2.720 kr..I forbindelse hermed blev det drøftet , hvorvidt der var behov for container i efteråret. . Da flertallet af husstande anvender egen/naboens trailer til haveaffald m.v., var der enighed om ikke at opstillet containere i år.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fastholde det allerede betalte  kontingent til uændret på 900 kr.  Ligeledes

blev tilbagebetaling af 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen vedtaget.

 

 1. Valg af formand

John G. Christensen blev genvalgt

 

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Ove Pedersen og Leif Aaberg blev genvalgt.

 

 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter

Sofie Søndergård og Claus Sørensen blev genvalgt.

 

 1. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter

Thomas Faaborg og Hanne Pedersen blev genvalgt som revisorer.

Genvalg af Eigil Trankjær og Nina Kristensen som suppleanter

 

 1. Valg af legepladsudvalg

Genvalg af Stinna Jespersen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg

 

 1. Eventuelt:

Bestyrelsen fremlagde forslag om at lade det grønne område over mod diget blive til biodiversitet , Forslaget var ledsaget af et oversigtskort over området, hvor også friholdte områder til legeplads og boldspil var skitseret. Efter drøftelser for/imod blev det vedtaget , at bestyrelsen forsætter med ideen og ændre forslaget, så der er en margin med græsslåning syd for stien og der ligeledes er en margin op mod diget med græsslåning.

Endvidere blev larm mv. fra knallerter drøftet, herunder hvorvidt dette kunne begrænset ved opsætning af skilte. Man ville søge at komme problemet til livs på anden vis. 

 

 

Knud Hjøllund                                                                               John G. Christensen

 referent                                                                                                     formand