Referater

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 5. marts 2015

 

   
1 Valg af dirigent
Hans Markussen blev foreslået og valgt.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2 Bestyrelsens beretning
Asfalt på sti:Vi har i årets løb fået lagt asfalt på stien mod vest. Kommunen har også repareret med asfalt på stykket ved søen. Vi skylder vist Ove P. en tak for indsatsen.Gøende hund:Nogen var generet af gøen fra en hund. Andre var bekymret for dens ve og vel. Sagen er drøftet med hundeejeren, men hunden var under behørigt tilsyn og hundeejeren vil gøre en betydelig indsat for at det ikke gentager sig til sommer.Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej:Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til en rundkørsel.

 

Gadelamper:

Kommunen har fundet og udbedret fejlen vedr. de blinkende ledlamper. Der var en løs forbindelse ved tilkoblingen på Sdr. Ringvej.

Der kan opstå problemer i enkelte lamper i tordenvejr. Oplever vi dette, skal vi blot ringe til Forsyningen.

 

Opfølgning på sidste år:

Vi har talt om at sætte nabohjælpskilte op ind til vores område. Skiltene er bestilt og forventes at komme, så vi kan sætte dem op på aktivitetsdagen.

Hjemmeside: Søren har hjulpet med at lave en hjemmeside til grundejerforeningen. Adressen er www.luleaavej-tromsoevej.dk. Indkaldelser m.v. vil stadig udkomme på papir.

 

Skaadsmosevej:

Der er rettet henvendelse til nogle af virksomhederne på Skaadsmosevej mht. gener af papir mv. som blæser over på den sydlige side af vejen. Resten af butikkerne besøges inden længe.

.

Containere:

Der bestilles containere til placering – Tromsøvej 1-21 den 18-19/4 – Luleåvej 13-23 den 25-26/4 og Tromsøvej 14-26 den 27-18/10

 

 

Aktivitetsdag: Er fastlagt til den 25. april 2015 kl. 13.00

 

3 Aflæggelse af regnskab v. kassereren
Leif Aaberg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt
4 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5 Fremlæggelse af budget
Kassereren fremlagde budget med et underskud på 500 kr. Budgettet blev godkendt under forudsætning af, at kontingentet holdes uændret jf. punkt 6
6 Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet uændret på 900 kr. Tilbagebetaling
7 af 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen blev foreslået og vedtaget. 
Valg af formand John G. Christensen blev genvalgt
8 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Ove Pedersen og Leif Aaberg blev genvalgt.
   
9 Valg af to bestyrelsessuppleanter
Sofie Søndergård og Claus Sørensen blev genvalgt.
10 Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
Thomas Faaborg og Hanne Pedersen blev genvalgt som revisorer.
Genvalg af Eigil Trankjær og Nina Kristensen som suppleanter
   
11 Valg af legepladsudvalg
Genvalg af Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg.
 
   12 Eventuelt:
Problem omkring fodring af råger og måger blev rejst. Dels ødelægges det normale liv af små fugle i området dels kan fodringen måske medføre rotteplage. Det henstilles, at man ikke trækker de store fugle til.Vand på nogle vendepladser blev drøftet – kan evt. tages op på aktivitetsdagen.
Knud Hjøllund                                     John G.Christensen referent                                                            formand