Referat fra generalforsamlingen 2018

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 2018

 

   
1 Valg af dirigent
Hanne Aaberg blev foreslået og valgt.
Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2 Bestyrelsens beretning
Fibernet:

Alle, der ville være med, har nu fået fibernet. Jeg hører til en af dem, som er meget tilfreds med den hastighed jeg har fået og den måde det køre på.

Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej:

Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i Sdr. Ringvej.

Emner fra sidste generalforsamling:

Hjertestarter.

Vi besluttede sidste år at indkøbe hjertestarter og sætte et kursus i gang. Vi må ikke have været præcise nok i planlægningen, da vi næsten ikke fik nogen, der ville uddannes.

Efter opfordring fra formanden – tilkendegav 8 i forsamlingen, at de ville deltage i et kursus. Der skal derfor opfordres til, at nogle flere melder sig, så der i alt bliver ca. 12 personer, som vil deltage i et kursus om, hvorledes hjertestarteren skal anvendes. Hvis du vil deltage i et kursus, kan du tilmelde dig ved Knud Hjøllund tlf. 25 29 55 66 / mail khhh@mail.dk. Eller på aktivitetsdagen. Kurset vil nok blive afholdt inden sommerferien.

 

Lys på sti:

Vi har siden sidst fået opsat en lampe på den vestlige sti, som vi talte om sidste år. Vi har også fået rettet en lampe og stander, der stod skæv. Prisen var ikke afskrækkende, da forsyningen alligevel skulle til området og de gav os en fornuftig pris. Kommunen vil overtage driften, hvis vi satte den, hvor lampen står nu.

 

 

Hjemmeside: kører på www.luleaavej-tromsoevej.dk.

 

 

Containere:

Der bestilles containere til placering – Luleåvej 1-11 den 20-22/4 – Luleåvej 2-12 den 13-14/10.

 

 

Aktivitetsdag: Er fastlagt til den 21. april 2018 kl. 13.00

 

 

3 Aflæggelse af regnskab v. kassereren
Leif Aaberg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt uden bemærkninger.
4 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

 

 

5 Fremlæggelse af budget
Kassereren fremlagde budget med et underskud på 13.850 kr. Budgettet blev godkendt under forudsætning af, at kontingentet holdes uændret jf. punkt 6. Årsag til underskuddet er, at der i budgettet er afsat 18.600 kr. til hjertestarter
6 Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet uændret på 900 kr. med mulighed for tilbagebetaling af 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen.
 

7

Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 
Kirsten Trankjær og Knud Hjøllund

 

8 Valg af to bestyrelsessuppleanter
Sofie Søndergård og Claus Sørensen blev genvalgt.
   
9 Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter
Thomas Faaborg og Hanne Pedersen blev genvalgt som revisorer.
Genvalg af Eigil Trankjær og Nina Kristensen som suppleanter

 

10 Valg af legepladsudvalg
  Genvalg af Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg

 

11    Eventuelt

John G. orienterede om, at kommunen vil overtage stier. Plan over stierne kan ses på et kort

på kommunens hjemmeside. Stier af gennemgående karakter vil formentlig i løbet af 3-4 år blive

asfalteret.

Dårlig belægning/huller på vore asfaltveje blev drøftet. Der findes mulighed for at nedtage en app

til telefonen, som kan anvendes til at give kommunen besked herom evt. tilføjet til billede af problemet.

Sluttelig en opfordring omkring gaver/opmærksomhed fra grundejerforeningen: Vil I give

bestyrelsen besked omkring nye tilflyttere m.v.

 

 

 
 

Knud Hjøllund, referent                                                                                  John G. Christensen,formand