Referat fra Generalforsamling 27/3- 2023

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling
den 27. marts 2023
1 Valg af dirigent
Dorte Susgaard blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.
2 Bestyrelsens beretning
Vi har sagt farvel til vores mangeårige næstformand – Ove – som er flyttet fra området. Suppleant Claus Sørensen er tiltrådt i stedet og Kirsten er trådt ind som næstformand.

 

Der er ikke sket noget med trafikken til og fra Skaadsmosevej.

 

Vi har for første gang inspiceret legepladsen i et helt år, og inspektionsrapporterne bliver nu gemt.

 

Vi har skiftet leverandør på græsslåning og på saltning.

 

Vi får i foråret efterset vores regnvandsbrønde, da kommunen kommer og gennemgår disse.

 

Hjertestarteren på væggen ved Henrik ved Luleåvej 19 vil blive efterset i år, da den har hængt der i godt fire år. Folk må give sig til kende, hvis der er brug for et opfølgningskursus omkring brug af hjertestarteren.

 

Overgang ved vendepladsen til stien ved søen:
Vi har haft fat i kommunen omkring overgangen fra vendepladsen ved Luleåvej og til stien ved søen. Der stod altid vand og nogle gange var der is – dog mest om vinteren. Forholdet er løst med hjælp fra kommunen.

 og til stien ved søen. Der stod altid vand og nogle gange var der is – dog mest om vinteren. Forholdet er løst med hjælp fra kommunen.

 

Aktivitetsdag:

Er fastsat til 13. maj 2023.

 

 

Hjemmeside: Kører på www.luleaavej-tromsoevej.dk

 

3 Aflæggelse af regnskab v. kassereren

Leif Aaberg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt

4 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag, men der blev forespurgt, hvorvidt man evt. kunne overgå til salt iblandet sand i stedet for rent salt for evt. derved at skåne belægningen. Claus vil undersøge, om ideen er god og omkostninger herved.

5 Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde budget med et underskud på 700 kr., jfr. i øvrigt punkt 6.

6 Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fastholde det allerede betalte kontingent til uændret på 900 kr.

Ligeledes blev tilbagebetaling af 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen vedtaget.

 

7 Valg af formand

John G. Christensen blev genvalgt

8 Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Leif Aaberg blev genvalgt og bestyrelsessuppleant Claus Sørensen blev nyvalgt til bestyrelsen

9 Valg af to bestyrelsessuppleanter

Klaus Østergaard blev genvalgt og Jacob Knudsen blev valgt.

10 Valg af to revisorer samt to suppleanter

Thomas Faaborg blev genvalgt og suppleant Eigil Trankjær blev nyvalgt som revisorer.

Genvalg til Nina Kristensen og valg af Kasper Skavdal som suppleanter

11 Valg af legepladsudvalg

Genvalg af Stinna Jespersen og Leif Aaberg og valg af Kasper Skavdal og Ejvind Møller

12 Eventuelt:

Ejvind Møller, ejer af Tromsøvej 3, vil skifte taget i maj Hvis der er nogen, som er interesseret i tagsten fra huset, er I velkommen til at kontakte Ejvind på tlf. 61317175 for nærmere

Knud Hjøllund                                                   John G.Christensen

referent                                                                formand