Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 21. februar 2022

 

 1. Valg af dirigent

Nina Kristensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.

 Bestyrelsens beretning

Corona pandemien har jo forstyrret os noget de sidste par år.  I 2020 blev generalforsamling holdt i oktober og i 2021 i juni. I år er vi snart tilbage til normale ved at holde generalforsamlingen inden udgangen af 3. måned.

 Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej:

Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i Sdr. Ringvej.

Legeplads:

Vi har fået en henvendelse fra kommunen, om at vi skal påtage os ansvaret for legepladsen som ligger på kommunalt areal og at vi skal have tilsyn med legepladsen og stå for drift og vedligeholdelse. Hvis vi skal have et firma til det, vil det nok koste 8-10.000 kr. alene for tilsyn.

Kommunen ser ikke noget problem i, at vi gør det selv. Det drejer sig om to ting. Vi skal sikre os at vores forsikring dækker evt. uheld og så skal vi underskrive en erklæring om, at vi gør det. Det bliver derfor lagt op til, at vort lejepladsudvalgt påtager sig opgaven. Der er skemaer, der skal krydses af løbende og så føres der en logbog herom.

Hjemmeside:

Kører

 

Biodiversitet:

Sidste år vedtog vi at udlægge noget af græsarealet til bio og det kom i gang noget sent, men i år skal vi have sået noget blomstereng og jeg er i kontakt med kommunen, så vi evt. kan lave noget fornuftigt køb af blandinger.

 

Overgang ved Vendepladsen til stien ved søen:

Vi skal i gang med kommunen, omkring overgangen fra vendepladsen ved Luleåvej og til stien ved søen. Der står altid vand og noget gange er det is – dog mest om vinteren. Mødet er lige blevet aftalt til onsdag i denne uge.

 

Aktivitetsdag:

Er fastsat til 7. maj 2022 – og inden maj skal vi have aftale om vendeplads på plads

 

 1. Aflæggelse af regnskab v. kassereren

Leif Aaberg gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt

 

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

 1. Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde budget med et underskud på 30 kr..

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fastholde uændret på 900 kr.  Ligeledes blev tilbagebetaling af 300 kr. ved fremmøde på aktivitetsdagen vedtaget.

 

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Knud Hjøllund og Kirsten Trankjær blev genvalgt.

 

 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter

Claus Sørensen blev genvalgt og Klaus Østergaard blev nyvalgt, idet Sofie Søndergård ikke ønskede at genopstille.

 

 1. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter

Thomas Faaborg og Hanne Pedersen blev genvalgt som revisorer.

Genvalg af Eigil Trankjær og Nina Kristensen som suppleanter

 

 1. Valg af legepladsudvalg

       Genvalg af Stinna Jespersen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg

 

 1. Eventuelt:
 2. Forhold omkring mulige gener fra røg fra brændeovne blev drøftet og der henstilles, at vise hensyn til øvrige beboere.

Derfor stands med at brænde trykimprægneret træ af.

 

 1. Hæk til kantsten blev drøftet, herunder gener omkring dårlig udsyn mv., hvor hækken går helt ud til kantsten og det henstilles, at man søger at klippe hækkene, hvor disse er til gene.

 

 1. Regnvejrs riste er flere stede stoppet. Forholdet tages op på aktivitetsdag og inden da vil bestyrelsen undersøge, hvilke muligheder og omkostninger der er ved at bruge eksternt hjælp til afhjælpning af problemet.

 

 

 

 

 

Knud Hjøllund                                                                               John G. Christensen

 referent                                                                                                     formand